Goji kuchařka

40 skvělých receptů s goji berry od nejznámějších českých a slovenských food blogerek.

Obchodní podmínky

Základní údaje – Prodávající

Název společnosti: FitLead s.r.o.
Sídlo: Rezlerova 292, 109 00 Praha 10, Česká Republika
IČ: 05704111
Spisová značka: 268197 C vedená u rejstříkového soudu v Praze

Číslo bankovního účtu: 137987002/5500
IBAN: CZ1555000000000137987002

Kontaktní údaje – Prodávající

Email: info@gojikucharka.cz
web: https://www.gojikucharka.cz

Korespondenční adresa – Prodávající

FitLead s.r.o.
Rezlerova 292
109 00, Praha 10
Česká Republika

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku elektronické knihy. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je fyzické zboží i elektronické (e-knihy) (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.gojikucharka.cz/

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je FitLead s.r.o., se sídlem Rezlerova 292, 109 00 Praha 10, Česká Republika.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři ebooku za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto  jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.gojikucharka.cz.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.gojikucharka.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.2. Po provedení objednávky, vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Na webové adrese https://www.gojikucharka.cz najdete všechny ceny  koncové. Prodávající není plátce DPH.

3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby:

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.

4.2. Možnosti plateb:

  • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
  • Zrychlený převod ThePay
  • Bankovním převodem

4.3. Forma platby:
Platba se děje jednorázově, což znamená, že kupující bude vyzván k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Čl. V. – Garance vrácení peněz

5.1 Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s kuchařkou nebudete spokojeni. 

5.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@gojikucharka.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

5.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.  

Čl. VI. – Ochrana osobních údajů

6.1. Prohlášení prodávajícího: Společnost FitLead s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

6.3. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Čl. VIII - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti FitLead s.r.o., se sídlem v Praze, Rezlerova 292, 109 00 Praha 10, IČ: 05704111, DIČ: 05704111, Spisová značka: 268197 C vedená u rejstříkového soudu v Praze, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o nabídce svých obchodních partnerů.

Čl. VII – Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.07.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.gojikucharka.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Prodávající FitLead s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách  https://www.gojikucharka.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.